Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Osowianin Roku

 

Regulamin konkursu „Osowa – moja mała ojczyzna”

obowiązujący od dnia 3.09.2018 r.

http://osowa.com/osowianin.roku

 O konkursie

 1. Konkurs „Osowa – moja mała ojczyzna” jest organizowany corocznie na terenie dzielnicy Gdańsk Osowa.
 2. Celem konkursu jest uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju dzielnicy Osowa i jej mieszkańców w dziedzinie gospodarki, oświaty, kultury, sportu, służby zdrowia, pomocy społecznej lub innej aktywności społecznej i obywatelskiej.
 3. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł Osowianina Roku oraz godło „Osowa – moja mała ojczyzna” (projekt godła zawiera załącznik nr 1) i/lub nagrodę rzeczową, lub pieniężną zależnie od możliwości organizatora.
 4. Corocznie nadawany jest jeden tytuł Osowianina Roku oraz dowolna ilość wyróżnień.
 5. Tytuł Osowianina Roku oraz wyróżnienia są nadawane za konkretne osiągnięcia w danym roku lub za długotrwałą, systematyczną, społeczną pracę na rzecz dzielnicy Osowa i społeczności lokalnej.
 6. Tytuł Osowianina Roku może być przyznany osobie indywidualnej lub zespołowi, organizacji lub instytucji za działalność, która wykracza poza obowiązki wynikające z pełnionej funkcji i/lub stanowi działalność dodatkową.
 7. Kandydaci do tytułu i wyróżnień nie muszą być mieszkańcami dzielnicy Osowa.
 8. Tytuł Osowianina Roku można otrzymać tylko raz. Wyróżnienia mogą być przyznawane wielokrotnie i nie wykluczają w przyszłości możliwości uzyskania tytułu Osowianina Roku.
 9. Corocznie możliwe jest również nadanie jednego tytułu Osowskiej Osobowości osobie, która wyróżnia się swą wyjątkową aktywnością zawodową, twórczą, nie zawsze w sposób bezpośredni skierowaną na rozwój dzielnicy, a mającą wpływ na społeczność miasta, kraju.
 10. Osowska Osobowość wraz z tytułem zostaje uhonorowana godłem „Osowa – moja mała ojczyzna” (projekt godła zawiera załącznik nr 1) i/lub nagrodą rzeczową lub pieniężną zależnie od możliwości organizatora.
 11. Tytuł Osowskiej Osobowości można otrzymać tylko raz i nie wyklucza w przyszłości możliwości uzyskania tytułu Osowianina Roku.
 12. Otrzymanie tytułu Osowianina Roku lub wyróżnienia  w ramach konkursu „Osowa – moja mała ojczyzna” nie wyklucza w przyszłości możliwości uzyskania tytułu Osowskiej Osobowości.

Organizacja konkursu

 1. Organizatorem konkursu „Osowa – moja mała ojczyzna” jest gremium Osowskiego Okrągłego Stołu, które corocznie, na co najmniej trzy miesiące przed terminem gali, wybiera spośród siebie trzyosobowy zespół ds. przeprowadzenia konkursu.
 2. Gala wręczenia nagród odbywa się corocznie w okresie jesiennym, a jej termin ustalony zostaje podczas obrad gremium Osowskiego Okrągłego Stołu.
 3. Ogłoszenia konkursu dokonuje niezwłocznie zespół ds. jego przeprowadzenia.
 4. Konkurs przebiega w trzech etapach.
 5. W etapie pierwszym mieszkańcy oraz organizacje i instytucje zgłaszają kandydatów do nadania tytułu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2), zawierającego podstawowe dane o kandydacie oraz osobie zgłaszającej i uzasadnienie wyboru. Zgłoszenia anonimowe nie są brane pod uwagę. Wymagane jest dołączenie zgody kandydata, będącego osobą fizyczną, na udział w konkursie.
 6. W drugim etapie zespół ds. przeprowadzenia konkursu ogłasza listę kandydatów, oczekując ewentualnych uwag i zastrzeżeń w terminie do dnia poprzedzającego posiedzenie kapituły konkursowej.
 7. W trzecim etapie kapituła, powołana przez zespół ds. przeprowadzenia konkursu, wybiera laureatów spośród zgłoszonych kandydatów.
 8. Ogłoszenie listy laureatów następuje podczas gali, przygotowanej przez organizatora.

 O kapitule

 1. Kapituła przyznająca godło „Osowa – moja mała ojczyzna” powoływana jest corocznie przez zespół ds. przeprowadzenia konkursu.
 2. W skład kapituły wchodzą osoby, którym w poprzednich edycjach konkursu przyznano tytuł Osowianina Roku lub Osowskiej Osobowości.
 3. Pozostali członkowie kapituły to osoby powołane przez zespół ds. przeprowadzenia konkursu. Są to w szczególności przedstawiciele:

a) osowskich parafii;

b) jednostek organizacyjnych Miasta (szkoły, przedszkola, Straż Miejska, Rada Dzielnicy itp.);

c) organizacji pozarządowych, aktywnych w dzielnicy;

d) dzielnicowych mediów.

4. Każdy z wymienionych podmiotów deleguje do udziału w obradach kapituły jednego przedstawiciela.
5. Na członkach zespołu ds. przeprowadzenia konkursu spoczywa obowiązek zaproszenia wytypowanych osób do członkostwa w kapitule po ogłoszeniu listy kandydatów.
6. Kapituła przyznaje wyróżnienia i tytuły: Osowianin Roku i Osowska Osobowość; na posiedzeniu, którego termin i miejsce ustala zespół ds. przeprowadzenia konkursu. Na członkach zespołu spoczywa też obowiązek zawiadomienia członków kapituły o terminie i miejscu posiedzenia oraz dostarczenie list kandydatów wraz z nadesłanymi uwagami i zastrzeżeniami o kandydatach.
7. Osoby nominowane w konkursie „Osowa – moja mała ojczyzna” nie biorą udziału w obradach kapituły.
8. Corocznie spośród swoich członków kapituła powołuje przewodniczącego obrad, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia, w tym przeprowadzanych głosowań.
9. Przebieg obrad kapituły jest niejawny. Członkowie zobowiązani są do zachowania tajemnicy. Decyzja zapada w drodze głosowania tajnego po uprzedniej dyskusji, bezwzględną większością głosów osób obecnych podczas obrad kapituły. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia, głosowanie powtarzane jest do skutku, aż wyłoniony zostanie laureat.
10. Z przebiegu obrad sporządza się protokół.Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

 

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do tytułu „Osowianin Roku”

--->pobierz formularz docx

 

I. Wnioskodawca:

 

Imię i nazwisko zgłaszającego *:

 

Nazwa instytucji, organizacji:

 

Dane kontaktowe

(nr telefonu, adres e-mail)*:

 

 

II. Zgłaszany kandydat:

 

Wnioskodawca przed zgłoszeniem kandydata zobowiązany jest do uzyskania jego zgody

na udział w Konkursie „Osowa – moja mała ojczyzna”.

 

Imię i nazwisko kandydata *:

 

Dane kontaktowe kandydata

(nr telefonu, adres e-mail)*:

 

Uzasadnienie zgłoszenia

(czyli dlaczego kandydat zasługuje

na tytuł Osowianina Roku)*:

 

 

 

* - pole wymagane

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: osowianin.roku@gmail.com

 

 

A r c h i w u m

Osowianin Roku

 

             

 Rok 2002: Urszula Szarmach

wyróżnienie: Alina Pieńkowska

oraz Witold Woźniak

 

 

Rok 2003: Danuta Jonaszek

wyróżnienie:

Elżbieta Miąskowska

 

 

 Rok 2004: Edmund Felchner

wyróżnienie:

GGS Tabasko Energa Olimpia Osowa

 

         

 Rok 2005: ks. Henryk Bietzke

wyróżnienie: Mirosław Rekowski

 

 

 Rok 2006:

Henryk Stachurski

wyróżnienie:

Chór im. Orszulika

oraz Zespół Effatha

 

 

 Rok 2007: Anna i Andrzej Balk

wyróżnienie: Feliks Najbar

 

         

 Rok 2017: Małgorzata Biernat

wyróżnienie: Anna Solecka

oraz

Interplastic OLIMPIA Osowa

 

 Rok 2018: Marzena Majerowska

wyróżnienie: Anna Solecka,

Mariusz Jurkiewicz, Marek Biernat

   
         
         

 Osowska Osobowość

 

          

Rok 2017

Ks. Bp. dr Wiesław Szlachetka

 

 Rok 2018:

Anna Czerwińska - Rydel

   
         
         
         
         
« wróć | wersja do wydruku| odsłon: 2950