Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

XLIV sesja Rady Dzielnicy Osowa

2018-10-16

UWAGA! ZMIANA TERMINU!
Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa zaprasza na XLIV sesję RDO, która odbędzie się w czwartek, 18 października 2018 r., o godz. 18:00 w siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.
Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr XL/88/2018 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność
 statutową Dzielnicy Osowa w roku 2018.

Uchwała nr …../…./2018

Rady Dzielnicy Osowa

z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie

zmiany uchwały nr XL/88/2018 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2018

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 2 uchwały nr XLII/1185/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2018 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych

 

Rada Dzielnicy Osowa uchwala co następuje:

 

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr XL/88/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2018 w następujący sposób:

1) w § 1 pkt 2 podpunkt 11 otrzymuje brzmienie:

11)  Dofinansowanie remontu ulicy Myśliborskiej  35.000 zł

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                           

Uzasadnienie

 

Remont ulicy Myśliborskiej został uzgodniony z GZDiZ


5. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej projektu budowy ul. Koziorożca na odcinku od ul. Jednorożca do ul. Kielnieńskiej.

Uchwała nr ….../…./2018

Rady Dzielnicy Osowa

z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie

wykonania projektu i budowy ulicy Koziorożca

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

 

Rada Dzielnicy Osowa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Rada Dzielnicy Osowa wnosi o jednoczesne wykonanie projektu odcinka ulicy Koziorożca , położonego pomiędzy ulicami Kielnieńską i Niedziałkowskiego, wraz z projektem przebudowy ulicy Kielnieńskiej, który uwzględniałby włączenie ulicy Koziorożca do planowanego ronda na ul. Kielnieńskiej. Wnosimy o wykonanie takiego projektu, który nadałby ulicy Koziorożca cechy właściwe dla Strefy TEMPO 30.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy.                                                              

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Uzasadnienie

 

Przebudowa ulicy  Kielnieńskiej i budowa ul. Koziorożca pomiędzy ulicami Niedziałkowskiego i Nowy Świat  pozwala zaprojektować  brakujący odcinek ul. Koziorożca, którego celem będzie stworzenie  logicznego systemu komunikacji w Osowej, służącego znacznej grupie mieszkańców. Ważnym argumentem jest  odciążenie ulic Sołdka i Wodnika.

Wnosimy również  o zaprojektowanie chodnika o odpowiedniej szerokości, umożliwiającego poruszanie się po nim pieszym i rowerzystom. Celem  jest poprawa bezpieczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Wnioskujemy o ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych.


6. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały dotyczącej negatywnej opinii w sprawie ewentualnego przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2104.

Uchwała nr ….../…./2018

Rady Dzielnicy Osowa

z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie

petycji mieszkańców dotyczącej zmiany mpzp dla  części ulicy Koziorożca

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 15 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

 

Rada Dzielnicy Osowa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Rada Dzielnicy Osowa negatywnie ocenia wniosek mieszkańców, złożony do Prezydenta Miasta Gdańska, o zmianę mpzp dla działek, stanowiących  rezerwę, pod budowę ulicy Koziorożca na odcinku pomiędzy ulicą Kielnieńską i ulicą Niedziałkowskiego.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy.                                                              

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Ulica Koziorożca stanowić będzie istotny element systemu komunikacji w Osowej na który mieszkańcy czekają od wielu lat. Niedopuszczalne, wg mieszkańców, byłoby popełnienie błędu, który miałby negatywny wpływ na komunikację wewnątrz Dzielnicy przez kolejne wiele lat, a takim byłaby zmiana mpzp dla tej części Osowej.


7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.