Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Obrady sesji zerwane przez... sprawę pomnika

2017-12-03

Tak, jak już pisaliśmy, pierwszą część ostatniej sesji Rady Dzielnicy Osowa wypełniło zaprzysiężenie młodzieżowych radnych, poprzedzone wzajemnym przedstawieniem się. Dalszy przebieg obrad nie miał już uroczystego charakteru. Można rzec, że radnych dopadła szara rzeczywistość...

XXXVI sesja RDO odbyła się w miniony piątek. Na obrady przybyli mieszkańcy ul. Międzygwiezdnej ze sprawą, wymagającą natychmiastowego działania, stąd radni zajęli się nią w pierwszej kolejności. Na działce ulokowanej przy Homera/Międzygwiezdnej planowana jest inwestycja deweloperska - ma tam powstać budynek wielorodzinny. Przybyli mieszkańcy oczywiście rozumieją, że jest to działanie standardowe, spodziewali się, że wcześniej, czy później w ich sąsiedztwie powstaną nowe obiekty.

Ich niepokój budzi to, jakie warunki zabudowy zamierza wydać inwestorowi UMG. A planuje się, że:

  • zabudowa będzie o 2 m wyższa do istniejącej,
  • nastąpi intensyfikacja zabudowy terenu, a co za tym idzie intensyfikacja ilości mieszkańców na tym terenie,
  • zaplanowano za mało miejsc postojowych dla nowych mieszkańców, a już obecnie ta kwestia stanowi w tym rejonie problem,
  • w planach nie przewiduje się budowy infrastruktury towarzyszącej; np. nowych placów zabaw,
  • zaburzona zostanie linia zabudowy.

Mieszkańcy gotowi są do rozmów z inwestorem, który jednak nie jest zainteresowany ich podjęciem. Dlatego radni dzielnicy w pierwszej kolejności podejmą próbę zorganizowania spotkania mediacyjnego między stronami. Jest to jedna z kompetencji rady dzielnicy.

W dalszym przebiegu sesji radni próbowali zrealizować zamierzony porządek obrad. Udało się jednak podjąć tylko jedną uchwałę, dotyczącą priorytetów utwardzenia dróg w Osowie (oczywiście płytami typu yomb). Ponieważ wszystkie osowskie drogi, które jeszcze tego wymagają, mają zostać utwardzone w ciągu czterech lat, radni postanowili wpisać do uchwały ich nazwy. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

Jednym z punktów porządku obrad piątkowej sesji był: Dyskusja na temat realizacji pomnika ś.p. prof. Brunona Synaka. Niestety radni nie mogli podjąć tego tematu, ponieważ nastąpiły rozbieżności w stosunku do oceny dotychczasowych działań w tym zakresie. Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Grzegorz Boros, mimo sugestii pozostałych radnych, aby planować dalsze działania w tym zakresie, uważał, że konieczne jest udzielenie pouczenia tym osobom, które nie zgadzały się z dotychczasowymi działaniami w sprawie wspomnianego pomnika dwóch członków Zarządu: Macieja Przybylskiego i Grzegorza Borosa. Wypowiedź Pana Borosa była silnie nacechowana emocjonalnie, radny nie przyjmował wyjaśnień innych osób.

Na czym polegają te rozbieżności, które doprowadzają do sytuacji konfliktowych w radzie?

Spróbujemy krótko streścić sytuację...

Kwestia upamiętnienia znanych osowian: prof. Brunona Synaka i Jacka Kaczmarskiego przewija się wielokrotnie w dyskusjach podczas sesji Rady Dzielnicy Osowa. O tę realizację zabiegają członkowie Zarządu Dzielnicy: Maciej Przybylski i Grzegorz Boros. Podczas XIII sesji, 11 lutego 2016 roku, radni w głosowaniu przyjmują Uchwałę nr XIII/29/2016 w sprawie wykonania rzeźb Jacka Kaczmarskiego i prof. Brunona Synaka (wynikiem: za - 5 głosów, przeciw 4, wstrzymało się 3). Uchwała dotyczy samego pomysłu upamiętnienia tych postaci i nie jest poparciem dla zaproponowanych przez część Zarządu form, które budzą olbrzymie kontrowersje i wywołują gorącą dyskusję wśród radnych.

 

--->POWIĘKSZ

  

 

--->POWIĘKSZ

Tablice mają zostać wykonane z kamienia syntetycznego w kolorze naturalnego brązu.
Wysokość: 2 m 13 cm, szerokość 1 m. Koszt: 2 X 19 000 zł.

Jednocześnie pojawiają się głosy społeczne, mówiące "Społeczne NIE dla finansowania pomników z publicznych pieniędzy". Maciej Przybylski podejmuje się zebrania na ten cel funduszy od sponsorów. Włącza do współpracy w zakresie przyjęcia wpłat celowych od darczyńców Stowarzyszenie "INNE jest piękne", które nie po raz pierwszy użycza swojej osobowości prawnej, aby istniała możliwość wykorzystania datków sponsorów na cele społeczne (np. kostki brukowej do wyłożenia placu, chodnika w parku itp.).

Wydaje się, że w tym momencie ustalenia są następujące:

  • poszukiwani są sponsorzy wykonania i postawienia pomników,
  • Stowarzyszenie "INNE jest piękne" użycza swoje konta na wpłaty celowe, aby przekazać je na wskazane zadanie,
  • trwa dyskusja o wyborze formy upamiętnienia osowian.

Inicjatorzy powstania pomników zwracają się do rodzin prof. Synaka i Kaczmarskiego o wyrażenie zgody na tę formę upamiętnienia. Akceptację wyraża tylko żona pana profesora, dlatego od tego momentu mówimy tylko o ustawieniu pomnika Brunona Synaka.

W porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 maja 2017 roku pojawia się następujący punkt: Uchwała w sprawie wzniesienia Pomnika prof. Brunona Synaka. Oto treść projektu tego dokumentu, dołączona do porządku obrad:

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wzniesienia Pomnika prof. Brunona Synaka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948) oraz Uchwały nr XVII/509/15 Rady Miasta
Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy wznoszeniu pomników
na terenie Gdańska uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Miasta Gdańska akceptuje wzniesienie Pomnika prof. Brunona Synaka (1943-
2013), naukowca oraz działacza politycznego i samorządowego.

§ 2.

Pomnik zostanie wzniesiony na terenie parkowym przy ul. Heleny/Hery, działka
1242/113 w obrębie ewidencyjnym Osowa.


§ 3.

Koszty wykonania i ustawienia pomnika zostaną w całości pokryte przez
Stowarzyszenie „INNE jest piękne”.


§ 4.

Integralną część uchwały stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2. Załącznik Nr 1 przedstawia
model pomnika, załącznik Nr 2 określa jego lokalizację.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

 

Fakt ten wywołuje oburzenie radnych dzielnicy i członków Stowarzyszenia "INNE jest piękne" - na taką treść i na takie działania nikt nie wyraził zgody. Co więcej - podjęcie powyższej uchwały wywołałoby zarówno skutki prawne, jak i finansowe dla wymienionych w niej podmiotów. Zarząd Stowarzyszenia przygotowuje oświadczenie, które kieruje do Komisji Kultury RMG:

OŚWIADCZENIE

W odniesieniu do treści projektu uchwały, której procedowanie zaplanowane zostało w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 maja 2017 roku, w sprawie wzniesienia Pomnika prof. Brunona Synaka (druk 1150) pragniemy w imieniu Stowarzyszenia „INNE jest piękne” złożyć następujące oświadczenie.

 

Odnosząc się do § 3. projektu ww. uchwały RMG o treści: „Koszty wykonania i ustawienia pomnika zostaną w całości pokryte przez Stowarzyszenie „INNE jest piękne””, pragniemy podkreślić, że pomysł i środki na realizację tego projektu są inicjatywą oddolną Mieszkańców Osowy, natomiast Stowarzyszenie „INNE jest piękne” udziela wsparcia tej inicjatywie, użyczając jedynie swojej osobowości prawnej, aby przy ścisłej współpracy z Radą Dzielnicy Osowa w sposób najbardziej efektywny wesprzeć realizację tego przedsięwzięcia. 

Stowarzyszenie „INNE jest piękne” nie posiada własnych środków do pokrycia opisywanych działań, natomiast jest reprezentantem Mieszkańców i Organizacji, będących jego inicjatorami, dysponentem środków powierzonych przez ofiarodawców. Byłoby wysoce niesprawiedliwe pomijać ten fakt, przypisując całość działań naszemu stowarzyszeniu.

Dlatego zwracamy się z prośbą o uwzględnienie podanej przez nas informacji i dokonanie stosownej autopoprawki w treści projektu uchwały tak, aby była ona zgodna ze stanem faktycznym i nie pomijała ważnych faktów.

Z poważaniem

Aneta Baczyńska – Rostkowska

Prezes Stowarzyszenia „INNE jest piękne”

 

Małgorzata Biernat

Sekretarz Stowarzyszenia „INNE jest piękne”Zarówno radni dzielnicy, jak i przedstawiciel Stowarzyszenia biorą udział w obradach Komisji Kultury, poprzedzających sesję RMG i opiniujących projekty uchwał. Wyjaśniają zaistniałą sytuację, składają stosowne oświadczenia, dodatkowo zwracają uwagę na brak spójności estetycznej między projektem pomnika a charakterem parku, a nawet konkretnie - miejscem usytuowania rzeźby, prezentując zdjęcia terenu.

Radni miasta, członkowie Komisji, skupiają się przede wszystkim na tym, że Prezydent Miasta w tym przypadku skorzystał z możliwości pominięcia procedury konkursowej. Jak wskazują przedstawione podczas obrad Komisji dokumenty zarówno ten fakt, jak i umieszczenie w projekcie uchwały Stowarzyszenia "INNE jest piękne" w roli "sponsora" przedsięwzięcia stało się za sprawą oświadczenia złożonego przez Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Osowa, Macieja Przybylskiego, co - jak wskazują pozostali radni - było niezgodne z ustaleniami wewnątrz jednostki.

Osowski casus jest dla radnych miasta dodatkowym argumentem na odebranie Prezydentowi możliwości pomijania procedury konkursowej, czyli zmiany uchwały pomnikowej, co dzieje się na jednej z następnych sesji RMG, a uchwała, odnosząca się do ustawienia w Osowie pomnika Brunona Synaka zostaje wycofana z majowej sesji RMG.

Warto dodać, że w tym czasie Zarząd Dzielnicy jest czteroosobowy: Maciej Przybylski, Grzegorz Boros, Stanisław Krzemiński i Jan Perucki. Dwóch ostatnich nic nie wie o opisanych działaniach całego organu.

Sprawa wraca na grudniową sesję RDO w taki sposób, jak zostało to opisane powyżej...

Zdenerwowany Grzegorz Boros opuszca więc sesję, zrywając w ten sposób kworum. Kontynuowanie obrad nie ma sensu.

Kompetencje Rady i Zarządu Dzielnicy określa --->STATUT Dzielnicy Osowa

« wróć | wersja do wydruku | odsłon: 1469