Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Po XXXV sesji Rady Dzielnicy Osowa

2017-11-18

35. sesja Rady Dzielnicy Osowa poświęcona została głównie tematom infrastrukturalnym oraz dyskusji w sprawie priorytetowych zadań Straży Miejskiej na rok 2018.

Jako pierwszy podjęto temat zagospodarowania parku leśnego przy ul. Niedziałkowskiego (po południowej stronie ulicy). Zgodnie z ustaleniami z projektantem oraz Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska Rada Dzielnicy Osowa  wyraziła oficjalne stanowisko w sprawie koncepcji zagospodarowania tego miejsca. Warto zaznaczyć, że przekazana Radzie wstępna koncepcja opracowana przez biuro projektowe INDOM z Banina w znacznym stopniu korespondowała z oczekiwaniami radnych oraz szczególnie zainteresowanych sprawą – mieszkańców okolic ul. Zaruskiego, którzy tradycyjnie licznie zgromadzili się podczas obrad.

Koncepcja zagospodarowania parku leśnego przy ul. Niedziałkowskiego--->POWIĘKSZ

--->koncepcja (pdf)

 

Po dłuższej dyskusji, w której wzięli udział także mieszkańcy, Rada wyraziła następujące stanowisko w sprawie dokumentacji projektowej:

1)      pozytywnie ocenia się fakt, iż przebieg projektowanych ścieżek pokrywa się z lokalizacją istniejących wydeptów,

2)      nawierzchnia projektowanych ścieżek powinna zostać wykonana z naturalnie stabilizowanej, wodoprzepuszczalnej, nawierzchni mineralnej,

3)      szerokość ścieżek powinna gwarantować realizację funkcji komunikacyjnej oraz umożliwić utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym i czystości przez służby miejskie,

4)      pozytywnie ocenia się fakt, iż projekt obejmuje elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci oraz tablic edukacyjnych i informacyjnych,

5)      realizacja ścieżek oraz elementów małej architektury nie powinna wiązać się z wycinką jakichkolwiek drzew,

6)      proponuje się obsadzenie skraju lasu od strony ciągu pieszego ul. Niedziałkowskiego szpalerem zakrzewienia (okrajek),

7)      proponuje się instalację oświetlenia wyłącznie przy wejściach do parku leśnego, proponuje się wykorzystanie oświetlenia gruntowego (przyziemnego).

Komentarza z pewnością wymaga kwestia projektu oświetlenia. Z uwagi na zawarcie tego elementu w przedmiocie zamówienia DRMG, nie ma obecnie możliwości rezygnacji z tej części projektu. Choć Rada i Zarząd Dzielnicy Osowa nie zamierzają w przyszłości dążyć do jego realizacji z uwagi na cenny przyrodniczo charakter lasku, projekt instalacji musi zostać uwzględniony w dokumentacji.

 

Kolejnym tematem omawianym przez radnych była kwestia postawienia pomnika prof. Brunona Synaka w parku przy ul. Diany / Heleny. Przewodniczący Zarządu p. Maciej Przybylski przedstawił radnym informację na temat aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie procedury realizacji pomników. Określa ona bezwzględny wymóg przeprowadzenia procedury konkursowej oraz wprowadza konieczność powołania „komitetu pomnikowego”, który przyjmuje na siebie odpowiedzialność organizacji konkursu i zdobycia finansowania dla pomnika.

Radni mają do grudnia zastanowić się nad sposobem wyjścia z sytuacji i ewentualnym osobistym zaangażowaniem się w prace komitetu. Sprawa będzie zatem ponownie dyskutowana podczas kolejnej sesji.

 

Następnie Rada omówiła priorytetowe problemy związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie dzielnicy. Rozmowa w tej sprawie wynikała prośby Kierownika osowskiego Referatu Straży Miejskiej p. Tomasza Zubka, który zwrócił się do Rady o wskazanie priorytetowych działań Straży w roku 2018. (--->Priorytety dla Straży Miejskiej w Osowie)

 

Kolejnym punktem porządku obrad były dwie uchwały dotyczące układu drogowego w Osowej. Pierwsza dotyczyła ul. Kasjopei. Rada wystąpiła w niej z wnioskiem do Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego o przejęcie na własność Miasta Gdańska odcinka ul. Kasjopei od ul. Herkulesa do ul. Galaktycznej. Ulica ta nie może zostać aktualnie utwardzona przez Gdański ZDiZ z uwagi na własność jednej ze spółdzielni mieszkaniowych. Rada liczy na współpracę spółdzielni w tej sprawie i ewentualne nieodpłatne przekazanie działki drogowej na rzecz Miasta.

Uchwała nr XXXV/78/2017

Rady Dzielnicy Osowa

z dnia 16 listopada 2017 r.

 w sprawie

wniosku o przejęcie na własność Miasta Gdańska odcinka ul. Kasjopei od ul. Herkulesa do ul. Galaktycznej

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

 

Rada Dzielnicy Osowa uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wnioskuje się o przejęcie na własność Miasta Gdańska odcinka ul. Kasjopei od ul. Herkulesa do ul. Galaktycznej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Ulica Kasjopei na odcinku od ul. Herkulesa do ul. Galaktycznej stanowi własność prywatną (spółdzielni mieszkaniowej). W związku z tym nie istnieje możliwość objęcia jej w zarząd przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, a co za tym idzie brak możliwości utwardzenia drogi. Stąd zasadne jest wystąpienie do obecnego właściciela gruntu o przekazania Miastu Gdańsk prawa własności działek gruntowych obejmujących wskazany fragment ul. Kasjopei. 

Druga uchwała odnosiła się do ciągu ul. Myśliborskiej, która od dłuższego czasu pozostaje utwardzona jedynie „połówkowo” (wzdłuż osi drogi). Taki stan rzeczy wynika ze uwarunkowań prawnych. Południowa część ulicy pozostaje własnością prywatną, a ponadto nie została przeznaczona w planach miejscowych na cele dróg publicznych. Dążąc do przyszłego wykupienia nieruchomości przez Miasto Rada Dzielnicy wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do prac planistycznych i określenie sposobu przeznaczenia działek na funkcje drogowe.

Uchwała nr XXXV/79/2017

Rady Dzielnicy Osowa

z dnia 16 listopada 2017 r.

 w sprawie

wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Myśliborskiej

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 13 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

 

Rada Dzielnicy Osowa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Rada Dzielnicy Osowa wnioskuje o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 19, 20/55 oraz 38/39 (obręb 0001-Osowa) znajdujących się w rejonie ulicy Myśliborskiej lub rozszerzenie w tym celu prac planistycznych toczących się aktualnie nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2141.
  2. Wnioskuje się o wyznaczenie w tym rejonie poszerzonego ciągu ul. Myśliborskiej o standardzie ulicy gminnej z jedną jezdnią i dwoma pasami oraz chodnikiem.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Działka nr 19 stanowi własność Gminy Miasta Gdańska. Znajduje się ona w pasie ul. Myśliborskiej, jednakże jest to ciąg wąski, umożliwiający przejazd zaledwie jednego samochodu. W praktyce powoduje to również komplikacje w zakresie utrzymania i remontów ul. Myśliborskiej, która została wyłącznie „połówkowo” utwardzona płytami JOMB. Jednocześnie jednak działka o nr 38/39 (podobnie działka nr 20/55) należąca do osoby prywatnej faktycznie pełni funkcję drogi, choć nie może być utwardzona przez Miasto z uwagi na brak tytułu prawnego do nieruchomości. W celu unormowania sytuacji i przyszłego przejęcia ulicy na własność Miasta Gdańska, a w dalszej kolejności w zarząd Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego o fragment działki prywatnej.Na koniec radni ponownie zagłosowali w sprawie oświadczenia dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Barniewice w rejonie granicy z miastem Gdańsk, przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz ulicy Dębowej w gminie Żukowo. Z uwagi na zmiany wprowadzone w projekcie planu dokument został ponownie wyłożony do wglądu mieszkańców. W piątek 1 grudnia o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żukowie odbędzie się dyskusja publiczna na temat planu, a następnie po raz kolejny będzie można składać uwagi do projektu. Rada Dzielnicy Osowa zdecydowała o powtórzeniu w treści oświadczenia wcześniej uzgodnionych uwag do opracowania i wysłaniu ich – w formie nowego dokumentu – do władz Gminy Żukowo.

 

Grudniowa sesja Rady Dzielnicy Osowa także odbędzie się w piątek, 1 grudnia, tradycyjnie o godz. 18:00. W porządku obrad z pewnością znajdzie się wspomniana dyskusja w sprawie pomnika prof. Brunona Synaka, jak również podjęcie uchwały w sprawie priorytetowych ulic do utwardzenia płytami betonowymi w roku 2018.

 Zdjęcie: archiwum portalu