Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Sprawozdanie z powakacyjnej sesji Rady Dzielnicy Osowa

2017-09-10

Podczas pierwszej powakacyjnej sesji Rady Dzielnicy Osowa poruszone zostały dwa tematy infrastrukturalne.

W pierwszej kolejności radni pochylili się nad kwestią zamknięcie ul. Syriusza od strony dawnej apteki. Aktualnie trwają prace remontowe na tej ulicy, jak również realizowany jest łącznik ul. Syriusza z ul. Wodnika przez istniejący lasek. Dzięki temu organizacja ruchu na ul. Syriusza będzie mogła ulec zasadniczej zmianie. Na wniosek mieszkańców ul. Syriusza Rada podjęła więc uchwałę rekomendującą Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni zamknięcie tej ulicy od strony południowej.

Wyjazd możliwy będzie zatem jedynie w kierunku północnym (do ul. Wodnika) zamiast obecnego połączenia z ul. Wegi lub Bereniki. Niestety oświetlenie ulicy będzie realizowane przez Miasto Gdańsk najwcześniej w roku 2020, stąd zwiększenie liczby pojazdów zmotoryzowanych mogłoby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pieszych. Dzięki jednostronnemu zamknięciu drogi zachowany zostanie kameralny charakter ulicy. Warto przy tym zaznaczyć, że obecny wjazd w ul. Syriusza jest bardzo wąski. Jednocześnie kierowcy z ul. Syriusza odciążą skrzyżowanie ul. Wegi z ul. Wodnika, z którego dotychczas korzystają. Wyjazd w kierunku północnym wydaje się zatem najlepszym rozwiązaniem sytuacji. Ostateczna decyzja jak zwykle należy jednak do GZDiZ.

 

Drugi temat omawiany podczas wrześniowej sesji także wynikał z niedawnej interwencji mieszkańców. W tym przypadku chodziło jednak o południową część dzielnicy, sąsiadującą z osiedlem Barniewice na terenie Gminy Żukowo. Aktualnie trwają tam prace na przyjęciem nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Dębowej (przedłużenie ul. Międzygwiezdnej w Osowej). Projekt dokumentu zakłada zmianę parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek o przeznaczeniu przemysłowo-magazynowym. Jedna z nieruchomości – o powierzchni ponad 20 ha – bezpośrednio graniczy z ulicą Mirandy i Woźnicy w Osowej. Niestety założenia planu miejscowego są skrajnie niekorzystne z punktu widzenia mieszkańców naszej Dzielnicy. Przewiduje się bowiem wprowadzenie dopuszczalnej wysokości zabudowy sięgającej nawet 25 metrów. Co więcej aż 70 % tego terenu mogłaby zostać zabudowana przy zaledwie 10% wskaźniku powierzchnie biologicznie aktywnej (w skrócie – terenów zielonych). Projekt planu nie zakłada również żadnej strefy buforowej, a ponadto wprowadza organizację ruchu dopuszczającą (przynajmniej teoretycznie) dojazd do terenów magazynowych nie tylko od strony ul. Dębowej, ale również od uliczek znajdujących się po stronie osowskiej. Na domiar złego planuje się wprowadzenie bardzo niskiego parametru liczby miejsc parkingowych – zaledwie 2 miejsca na 10 zatrudnionych oraz 1 miejsc na 10 zatrudnionych w przypadku posiadania kart parkingowych. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że w razie realizacji zamierzeń inwestora, na którego wniosek prowadzone są prace planistyczne, sytuacja mieszkańców ul. Mirandy, Woźnicy, Plejady, Neptuna i innych okolicznych, może ulec drastycznemu pogorszeniu.

Niestety Rada Dzielnicy Osowa ­­­­­­­­­­– podobnie jak mieszkańcy – nie została poinformowana przez władze Gminy Żukowo ani Miasto Gdańsk o toczących się pracach nad projektem planu. Stąd aktualnie podejmowane interwencje są mocno spóźnione i nie dają żadnych gwarancji powodzenia. Dokument znajduje się bowiem już w fazie wnoszenia uwag, która w większości przypadków jest mało efektywna. Uwagi do gotowego projektu praktycznie zawsze rozpatrywane są negatywnie (jest to praktyka stosowana przez gminy w całym kraju).

Niemniej jednak z poczucia obowiązku i chęci pomocy mieszkańcom Rada podjęła oświadczenie, w którym wnosi o uwzględnienie następujących uwag do projektu planu:

1)      wprowadzenie pasa zieleni ochronnej (zieleń wysoka) o szerokości co najmniej 25 metrów dla terenu objętego kartą nr 1.PU – od strony północnej oraz od strony wschodniej od granicy terenu,

2)      wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy dla terenu objętego kartą nr 1.PU – od strony północnej oraz od strony wschodniej – w odległości 25 metrów od granicy terenu,

3)      obniżenie wielkości powierzchni zabudowy dla terenu objętego kartą nr 1.PU do maksymalnie 50%,

4)      obniżenie maksymalnej intensywności zabudowy dla terenu objętego kartą nr 1.PU do wskaźnika 1,2,

5)      zwiększenie minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej dla terenu objętego kartą nr 1.PU do 30%,

6)      obniżenie dopuszczalnej wysokości zabudowy dla terenu objętego kartą nr 1.PU do 12 metrów w odległości 75 metrów od strony północnej oraz 50 metrów od strony wschodniej od granicy terenu,

7)      zmiana zasad obsługi komunikacyjnej w zakresie dojazdów do terenu objętego kartą nr 1.PU – poprzez usunięcie zapisu dotyczącego dojazdu od dróg położonych poza granicami planu po stronie północnej (na terenie miasta Gdańska),

8)      zwiększenie wymagań parkingowych dla obiektów i składów dla terenu objętego kartą nr 1.PU do minimum 6 miejsc na 10 zatrudnionych.

Ponadto podejmowane są próby lobbowania u władz Miasta Gdańska oraz Gminy Żukowo, za złagodzeniem drakońskich (z perspektywy mieszkańców) zapisów w opracowanym dokumencie. Jakie będą ich efekty dowiemy się już wkrótce... Po zakończeniu procesu konsultacji projekt będzie przygotowywany do przedłożenia radnym Gminy Żukowo w celu uchwalenia ostatecznej wersji planu miejscowego.

Kolejna sesja Rady Dzielnicy Osowa w dniu 5 października o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam!

 

Karol Ważny

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa