Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Sesja dokończona po przerwie

2017-05-09

Jak już informowaliśmy, XVII sesja Rady Dzielnicy została przerwana z powodu braku quorum, uniemożliwiającego podjęcie uchwały budżetowej. Wczoraj posiedzenie kontynuowano, a protokół obrad publikujemy poniżej.

Gdańsk, dnia 08.05.2017 r.

PROTOKÓŁ

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XXVII/2017

 

  1. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Karol Ważny otwiera sesję Rady Dzielnicy Osowa w dniu 05 maja 2017 r. (godz. 18:10)
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Podczas sesji obecnych 5 radnych – brak kworum. W związku z tym Przewodniczący zarządza przerwę do dnia 08 maja 2015 r. do godz. 18:00.
  3. Po przerwie, podczas kontynuacji sesji w dniu 08 maja 2015 r. ponownie dokonano stwierdzenia prawomocności obrad. Obecnych radnych: 11 (lista obecności w załączeniu).
  4. Przedstawienie porządku obrad sesji XXVII/2017.
  5. Głosowanie nad porządkiem obrad. Porządek obrad przyjęty jednogłośnie.
  6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/60/2017 Rady Dzielnicy Osowa  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność  statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017. Uchwała przyjęta jednogłośnie.
  7. Wolne wnioski.
  8. Przewodniczący Rady zamyka sesję Rady (08.05.2017 r., godz. 18:30). Termin kolejnej sesji – 15.05.2017 r.

 

 

Uchwała nr XXVII/63/2017

Rady Dzielnicy Osowa

z dnia 08 maja 2017 r.

 

w sprawie

zmiany uchwały nr XXV/60/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność

statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 2 uchwały nr XXIX/801/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2017 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych

 

Rada Dzielnicy Osowa uchwala co następuje:

 

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr XXV/60/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017 w ten sposób, że w § 1 po punkcie 7 dodaje się punkty 8, 9 i 10 w następującym brzmieniu:

„8) dofinansowanie inwestycji - boisko wielofunkcyjne przy ulicy Orfeusza – 12.000 zł,

9) dofinansowanie inwestycji – park leśny przy ul. Niedziałkowskiego – 18.000 zł,

10) dofinansowanie inwestycji – zagospodarowanie terenu zielonego przy ul Parterowej – 10.000 zł.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie inwestycji określonych powyżej mają służyć rozwojowi infrastruktury dla poprawy życia mieszkańców Dzielnicy Osowa. Zwiększą dostępność mieszkańcom do infrastruktury służącej aktywnej rekreacji i wypoczynkowi.

 Polecamy

 

 

 

Wsparcie prawne portalu:


 

 

 

 

 

 

Osowianin Roku


 

 


 Plan spotkań z kulturą Pomorza

 

Jak segregować odpady?